Glavni imam Medžlisa  

Prema Ustavu koji je, na svojoj sjednici održanoj 26. džumade-l-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine 
donio Sabor Islamske zajednice,

Glavni imam je nadležan i odgovoran za organizaciju i izvršavanje vjerskih poslova i aktivnosti
na području medžlisa i odgovoran je za rad imamā, hatibā i muallimā.
Glavnom imamu u radu pomaže savjet, čiji se sastav i način rada uređuje aktom iz Člana 40.
ovog ustava.
Glavni imam predstavlja medžlis u poslovima iz stava (1) ovog člana.
Glavni imam u pitanjima vjere odgovoran je muftiji, a u administrativnim stvarima odgovoran je
izvršnom odboru medžlisa.
Nadležnosti glavnog imama u dijaspori definiraju se posebnim aktom koga donosi Sabor.
Glavnog imama imenuje, premješta i razrješava dužnosti reisu-l-ulema na prijedlog muftije.
Mandat glavnog imama traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je, na prijedlog muftije bihaćkog, prof. Hasana ef. Makića, imenovao glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice, Mirzu ef. Žerića. Dekret o imenovanju, Muftija bihaćki je uručio novom glavnom imamu 06. jula 2018. godine. 

Na prijedlog novog Muftije bihaćkog, hafiza Mehmeda-ef. Kudića, Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je produžio mandat glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most na iduće četiri godine. Dekret o imenovanju muftija Kudić je glavnom imamu Mirzi Žeriću uručio 22. decembra 2022. godine prilikom službene posjete i sastanka sa imamima MIZ Sanski Most. 

Iz biografije Glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most:

Mirza ef. Žerić je rođen 08.04.1980. godine u Mrkonjić Gradu, od oca Medina i majke Zilhe. Sedam razreda osnovne škole završio je u rodnom gradu, nakon čega biva primoran kao muhadžir iseliti u Zenicu ratne 1994. godine. Poslije osnovne škole upisuje i sa odličnim uspjehom završava „Elči ibrahim-pašinu medresu u Travniku, nakon čega se upisuje na redovni studij Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pored ovoga studija, iste godine  upisuje i vanredni studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu koji, iz finansijskih razloga, biva primoran napustiti. Studij Fakulteta islamskih nauka završava u predviđenom roku, uspješnom odbranom rada na temu vakufa i vakufske imovine na području MIZ Sanski Most. Ljetni semestar iste godine provodi na Univerzitetu za arapski jezik u Egiptu (Kairo).

Poslije završenog studija, vraća se u Sanski Most, te honorarno počinje radni angažman u džematu Kruhari-Jezernice 2003. godine.  Sa džematlijama, većinom muhadžirima iz raznih gradova sa područja RS-a, počinje izgradnju džamije i džemata, te ubrzo dolazi do otvorenja „Džamije muhadžira“ u ovom džematu koji je sada jedan od najperspektivnijih na području ovog Medžlisa.

Za svoj rad i angažman na polju islamskog rada i djelovanja, nagrađen je 2011. godine priznanjem „Najmuallim“ na području MIZ Sanski Most, a iste godine i najuspješnijim muallimom na području Muftijstva bihaćkog.

Na dužnost glavnog imama postavljen je 01.07.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, a nakon smjene i razrješenja njegovog prethodnika koji je na ovoj dužnosti proveo 22 godine.

Služba za administrativno-pravne poslove

Administrativno poslovanje se organizuje i odvija preko Službe za adminsitrativno-pravne poslove Medžlisa u kojoj se rješavaju imovinsko-pravni, administrativno-pravni, poslovi organizacije i vođenja izgradnje vjerskih objekata, brige o vakufskim dobrima, te drugi poslovi općeg karaktera.

Sekretar Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most je dr. sc. Haris Islamčević

Služba za ekonomsko-finansijske, vakufske i poslove društvene brige

Ova služba u svojoj nadležnosti ima upravljanje i organiziranje svih finansijskih tokova, kao i poslova društvene brige vezanih za Medžlis Islamske zajednice Sanski Most.

Blagajnica Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most je Ilma Salihspahić, bachelor finansija, bankarstva i osiguranja, smjer finansije, računovodstvo i revizija.

Radno vrijeme svih službi Medžlisa je radnim danom od 08:00-16:00 h.

Podijeli