Služba za administrativno-pravne poslove

Administrativno poslovanje se organizuje i odvija preko Službe za adminsitrativno-pravne poslove Medžlisa u kojoj se rješavaju imovinsko-pravni, administrativno-pravni, poslovi organizacije i vođenja izgradnje vjerskih objekata, brige o vakufskim dobrima, te drugi poslovi općeg karaktera.

Sekretar Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most je dr. sc. Haris Islamčević

Služba za ekonomsko-finansijske, vakufske i poslove društvene brige

Ova služba u svojoj nadležnosti ima upravljanje i organiziranje svih finansijskih tokova, kao i poslova društvene brige vezanih za Medžlis Islamske zajednice Sanski Most.

Blagajnica Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most je Ilma Salihspahić, bachelor finansija, bankarstva i osiguranja, smjer finansije, računovodstvo i revizija.

Radno vrijeme svih službi Medžlisa je radnim danom od 08:00-16:00 h.

Podijeli