Osobe koje je prokleo Poslanik s.a.v.s. (prof.Smajlović Osman)

poslanik_muhammed
Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku da ljudima dostavi poslanicu, i on je to učinio na  najbolji i najpovjerljiviji način.Takoðer, prilikom objave naređeno mu je da ljudima obznani koje je to postupke i osobe prokleo Uzvišeni Allah, međutim, to ne ukazuje da je Poslanik bio osoba kojoj je bilo svojstveno proklinjanje drugih ljudi.
Plemeniti ashab Enes ibn Malik, Allah bio sa njim zadovoljan, rekao je da Poslanik nije bio osoba koja psuje, ružno govori ili proklinje. I kada bi želio da ukori nekoga od svojih drugova, govorio je: “Šta mu je”. (Buhari, 6031.)
Poslanik je definisao mu`mine riječima: “Mu`min ne vrijeđa, ne proklinje, ne govori ružan riječi i nije bestidan.” (Tirmizi i rekao je: ‘’Hadis je hasenu garib.’’)
I kada su zatražili od Poslanika da uputi dovu protiv idolopoklonika, odgovorio je: “Ja zaista nisam poslan da proklinjem, već sam poslan kao milost.” (Muslim, 2599-87.)
I isto tako pripadnici ehli-sunneta vjeruju da su spomenute radnje u vjerodostojnim hadisima povodi za Allahovo prokletstvo, ali da se isto to prokletstvo ne ispunjava svakoj osobi koja počini neku radnju koja je povod prokletstva, jer možda kod nje postoji prepreka ili povod koji čini da je ne dostigne prokletstvo, kao što su pokajanje, traženje  oprosta, dobra djela, dova mu`mina za mu`mina, dobra djela koja se čine u njegovo ime, azab u kaburu, strahote Sudnjeg dana i Allahova milost i oprost.
Uzvišeni Allah prokleo je sljedeće osobe ili postupke odreðenih ljudi:

ŽIDOVI I KRŠĆANI
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo židove i kršćane, učinili su grobove svojih vjerovjesnika mesdžidima.” (Buhari, 1390, Muslim, 259-19.)
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo židove, zabranio im je loj pa su ga topili, a potom prodavali.” (Buhari, 3460, Muslim, 1582.) Hadis ukazuje na zabranu poigravanja sa Allahovim zabranama i pokušaj korištenja lukavstva ili trikova kako bi se ohalalila zabrana, na što ukazuje sljedeći hadis: “Allah je prokleo židove, Allah im je zabranio loj pa su ga topili, a potom su jeli njegovu vrijednost. A zaista, kada Allah zabrani nekom narodu neko jelo, zabrani mu i njegovu vrijednost.” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 3488, Albani)
Ibn Mes`ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu  alejhi ve selleme, rekao: “Prvi nedostatak koji se pojavio među Izraelćanima je taj što bi jedan od njih susreo drugoga pa bi mu rekao:  ‘Boj se Allaha, i ostavi to što radiš, jer je to haram!’  Zatim bi sutradan susreo tog istog čovjeka, u istom stanju, i to ga ne bi spriječilo da i on s njim jede, pije i sjedi. Pošto su oni tako postupili, Allah je njihova srca sastavio (istim ih učinio). Zatim je Poslanik proučio: ‘Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je, zaista, to kako su postupali! Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno je, zaista, ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu.  A da vjeruju  u  Allaha i  Vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi su do njih grješnici.’ (El- Maide, 78-81) Zatim je rekao:  ‘Tako mi Allaha, ili ćete nareðivati dobro i odvraćati od zla, i za ruku uzeti zulumćara i silom ga natjerati na istinu i samo ga na nju ograničiti, ili će Allah sastaviti vaša srca (postat ćete jednaki), a zatim će vas prokleti, kao što je prokleo Izraelćane.’’’ (Tirmizi i rekao je: ‘’Hadis hasenu garib.’’)

alt

ŽENE KOJE SE TETOVIRAJU I KOJE TETOVIRAJU, I ŽENE KOJE ČUPAJU OBRVE I KOJE TRAŽE DA IM SE ČUPAJU OBRVE I KOJE STANJUJU ZUBE

Ibn Mes`ud, r.a., jedne je prilike rekao: ‘’Allah je prokleo žene koje se tetoviraju i koje tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i koje traže da im se čupaju obrve i koje stanjuju zube, uljepšavajući se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima!’’ Kada mu je jedna žena prigovorila zbog toga, on joj je odgovorio:  ‘’A zašto da ne proklinjem onoga  koga je prokleo Allahov Poslanik, a.s., i čije je prokletstvo u Allahovoj Knjizi? Uzvišeni Allah kaže:  Ono što vam Poslanik da – to prihvatite, a ono što vam zabrani – ostavite!‘’ (El-Hašr, 7.). (Muttefekun alejhi)

ŽENE KOJE UPLIĆU TUÐU KOSU ILI KOJE TRAŽE DA IM SE TO RADI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onu koja upliće tuðu kosu ili koja traže da joj se to radi.” (Buhari, 5399, Muslim, 2122- 115.)
Allah je prokleo onu koja upliće tuðu kosu u svoju ili u kosu druge žene.

UZIMANJE KAMATE

Ibn Mes`ud prenosi: ‘’Allahov Poslanik prokleo je onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje’’ (1597-105), a u Tirmizijinoj predaji: “I svjedoke i onoga ko je zapisuje.” (Tirmizi i rekao je: hadis hasenu sahih)
POSTAVLJANJE ŽIVOG BIĆA ZA METU

Ibn Omer je jednom prilikom naišao pored mladića Kurejšija koji su živu pticu postavili za metu, gaðali je strijelama i davali vlasniku ptice svaku strijelu koja promaši. Kad su ugledali Ibn Omera, mladići se razbježaše, a on povika za njima:  ‘’Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio, jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je onoga ko nešto živo postavi za metu!’’ (Muttefekun alejhi)

MUŠKARCI KOJI OPONAŠAJU ŽENE I ŽENE KOJE OPONAŠAJU MUŠKARCE

Allahov Poslanik prokleo je ”ženstvene muškarce i muškobanjaste žene.” (Buhari, 5547.)
Allahov Poslanik prokleo je muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. (Buhari, 5546.)

KRADLJIVAC

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo kradljivca, ukrade jaje i odsiječe mu se ruka, ukrade konopac i odsiječe mu se ruka.” (Buhari, 6401, Muslim, 4503)

ONAJ KO PROKLINJE SVOJE RODITELJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje.” (Muslim, 1978- 44)

PRINOŠENJE ŽRTVE NEKOME DRUGOM MIMO ALLAHA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekome drugome mimo Allaha.” (Muslim 1978- 43).

KO MIJENJA GRANICE ZEMLJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko promijeni granice zemlje.” (Muslim 1978- 43).

KO PRUŽI UTOČIŠTE ONOME KO ČINI NERED NA ZEMLJI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko pruži utočište onome ko čini nered na Zemlji.” (Muslim 1978- 43).

ŽIGOSANJE HAJVANA U NJEGOVO LICE

Ibn Abbas prenosi da je jedanput pored Allahovog Poslanika prošao magarac žigosane glave, pa je rekao:  ‘’Allah prokleo onoga ko ga je žigosao.” (Muslim, 2118-108)

KO OHALALI ILI MU SE OHALALI ŽENA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko ohalali i onoga kome  se ohalali žena.” (Ahmed,Tirmizi,Nesai hadis sahih Sahihu Džami`a 5101 Albani).
Naime, poznato je da žena nije dozvoljena svome mužu nakon trećeg razvoda dok je ne oženi drugi muškarac u validnom braku. A Allah je prokleo onoga koji oženi razvedenu ženu, a potom je razvede sa ciljem da je ohalali njenom prvom mužu, a prokleo je i onoga kome se ohalali žena na taj način, i naravno takav brak nije validan i žena nije dozvoljena svome prvom mužu, čak štaviše Poslanik je osobu koja pokuša ohalaliti ženu na prethodni način nazvao “iznajmljenim jarcem”.KAMATA: Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo i onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.” (Ahmed,Tirmizi, Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5093, Albani) A u Ebu Davudovoj predaji stoji: “Poslanik je prokleo onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 2313, Albani)

NARICANJE ZA UMRLIM:
Kada se smrtno razbolio ashab Ebu Musa, njegova supruga je od žalosti počela vikati, a on ju je upitao: “A zar ne znaš šta je rekao Poslanik?’’ Odgovorila je: “Svakako.’’ Potom je ušutjela. Nedugo nakon toga, neko ju je upitao: “Šta je rekao Poslanik?’’ Rekla je: “Zaista je Poslanik prokleo onu koja obrije (glavu zbog smrti bližnjeg), poviče (radi nedaće) i pocijepa  (odjeću kad je zadesi nevolja).’’ (Nesai, hadis sahihu isnad, Albani, Sahihu Nesai, 1867).
Prenosi Ebu Umame da je Poslanik prokleo onu koja grebe svoje lice, cijepa svoju odjeću i priziva nevolju i propast. (Ibn Hiban, Ibn Madže, hadis hasen, Sahihu Džami`a, 5092, Albani)

ALKOHOL:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo alkohol i onoga ko ga pije, toči, prodaje, onoga kome se prodaje, onoga ko ga pravi, ko ga nosi i kome se nosi.’’ (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 3380, Albani)

PROKLINJANJE ONOGA KO TO NE ZASLUŽUJE:
Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek prokleo vjetar. Rekao je Muslim: “U vrijeme Poslanika vjetar je ‘povukao’ ogrtač čovjeka koji ga je prokleo. Rekao je Poslanik: “Ne čini to. Jer mu je(vjetru) tako naređeno. I zaista onaj koji prokune nešto / nekoga ko to ne zaslužuje, prokletstvo se vraća na njega.” (Tirmizi, Ebu Davud, hadis sahih, Silsile Sahihe, 528, Albani).

ŠKORPIJA:
Prenosi Aiša da je Poslanik klanjao i da ga je ugrizla škorpija (akrep) i tada je rekao: “Allah prokleo škorpiju, ne ostavlja klanjača niti onoga koji ne klanja. Ubijte je u Haremu i van njega” (Ibn Madže, hadis sahih,  Sahihu Džami`a,  5908, Albani), a u drugoj predaji stoji: “…ne ostavlja vjerovjesnika niti bilo koga drugoga a da ih ne ugrize.” (Taberani, hadis sahih,  Sahihu Džami`a,  5909, Albani).
“Allah je protjerao škorpiju i udaljio od milosti. A poslanik je pojasnio razlog prokletstva: ‘…ne ostavlja klanjača…’ (Fejdu Kadir).”
Poslanikov hadis o dozvoljenosti proklinjanja škorpije ukazuje na dozvoljenost proklinjanja životinja koje uznemiravaju, a proklinjanje životinja poimenično nije dozvoljeno, jer je Poslanik zaprijetio ženi koja je proklela svoju devu i rekao joj je: “Ne putuj zajedno sa nama, jer je ona prokleta.” (Šerhu Ibnu Madže Sujuti)

PLJAČKANJE KABURA:
Poslanik je prokleo onoga koji otkopava kabur (Bejheki, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5102, Albani) zbog pljačkanja.

KRIVO UPUĆIVANJE:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga koji pogrešno uputi slijepca i on skrene sa puta.’’ (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

HOMOSEKSUALIZAM:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko učini djelo Lutova naroda”, ponovivši to tri puta. (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

SODOMIJA: Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko napastuje hajvana (spolni akt, sodomija).’’ (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani).

ROB KOJI SE PRIPISUJE NEKOM MIMO ONOG KO GA JE OSLOBODIO:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga roba koji se pripiše nekome drugome mimo onoga koji ga je oslobodio” (Muslim, 1370-20), jer sa oslobađanjem stiče veza-vela kojom se oslobodilac roba tretira kao rod oslobođenom robu jer nasljeđuje oslobođenog roba, ukoliko rob ne imadne šerijatskog nasljednika. Ovaj postupak je zabranjen jer se njime negiraju blagodati (oslobađanje) i gubljenje prava kao što je nasljeđivanje.

NEPOSLUŠNOST RODITELJIMA:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko je neposlušan svojim roditeljima.” (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)

ORUŽJE:
Jednog dana Poslanik je naišao pored nekih ljudi koji su sjedili i izvlačili sablju iz korica dajući je jedan drugome. Tada je Poslanik rekao: “Zar se neće proći ovoga? I ako neko od vas izvuče sablju, neka je stavi u korice, a potom dadne svome bratu.” (Bezar, Ahmed, hadis sahih, Medžmeu Fevaid Hajsemi)
Rekao je Poslanik: “Zaista meleki proklinju onoga ko uperi oštricu prema svome bratu, čak da mu je brat od oca i majke.’’ (Muslim, 2616-125).

LAŽNO PRIPISIVANJE NEKOME MIMO VLASTITOG OCA:
Poslanik je prokleo onoga koji se pripisuje nekome drugome mimo svoga rođenog oca. (Muslim, 1370-20).

OPĆENJE SA SUPRUGOM U ANALNI OTVOR:
Rekao je Poslanik: “Proklet je onaj koji opći sa svojoj ženom u njen analni otvor.” (Ebu Davud, hadis hasen, Sahihu Ebu Davud, 2162, Albani).

dunjaluk :
Rekao je Poslanik: “Zaista je dunjaluk proklet i prokleto je sve ono što je na njemu osim Allahovog zikra, onoga što On voli, učenjaka ili onoga koji se podučava.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džamia, 1609, Albani).
Dunjaluk je mrzak Allahu zbog toga što je udaljen od Njega. I prokleto je sve ono što čovjeka zaokuplja i udaljava od Allaha, osim Allahovog zikra i onoga što voli od dobrih djela.
Dunjaluk je ukoren i ne hvali se ništa što je na njemu osim Allahovog zikra, učenjaka i onoga koji se podučava.
Dunjaluk je proklet zato što zavodi ljude svojom ljepotom i naslađivanjem i udaljava ih od robovanja Allahu, a navodi ‘’robovanju’’  strastima. I dunjaluk i sve što je na njemu udaljeni su od Allaha, osim korisnog znanja koje ukazuje na Allaha. I prokletstvo je vezano za dunjalučke obmane, a ne na blagodati i naslađivanje, jer su blagodati i naslađivanje bili dati i poslanicima. (Tuhvetu Ahvezi Mubarekfuri).

VRŠENJE NUŽDE NA STAZI KOJOM PROLAZE LJUDI:
Rekao je Poslanik: “Čuvajte se dviju stvari koje su proklete.’’ Ashabi su upitali: “A ko je su to stvari?’’ Rekao je: “Vršenje nužde na putu kojim ljudi prolaze i u hladovima (gdje se ljudi odmaraju).” (Muslim, 269-68)
Hadis ukazuje da se moramo čuvati ove dvije stvari čije prakticiranje izaziva prokletstvo i čiji su izvršitelji prokleti, a također navedeni postupci zabranjeni su jer uznemiravaju muslimane. (Šerhu Muslim Nevevi)

(Islam Bosna)
Podijeli