Oznaka: reèeno je na danas održanoj redovnoj godišnjoj skupštini udruženja logoraša Opæine Sanski Most.