Dvadeset savjeta koji će pomoći očevima u odgoju njihove djece

beba_i_otac
Ne mogu se sinovi nikada odreći savjeta roditelja, pa su zbog toga stručnjaci u odgoju pojasnili neke metode koje će pomoći očevima u odgoju njihovih sinova. Ovo je veoma kratak sažetak savjeta roditeljima na tom planu:

1. Usredsredi svoja nastojanja u odgajanju svog najstarijeg sina kako bi kasnije bio uzor drugoj djeci, a ponekad mu povjeri i nadzor nad porodicom i njenim planovima kako bi osjetio veličinu odgovornosti i ustabilio se na pravom putu.

2. Ako jedno od tvoje djece ima neku potrebu do koje ne može lahko da dođe, preporuči mu strpljivost i podsjeti ga na koristi strpljivosti tako da se navikava na to. Allahov Resul kaže: “Nije dato nikome veće dobro od strpljivosti.” (Muttefekun alejhi)

3. Ne prepusti svojoj djeci da s tobom saobračaju politikom međusobnog prikrivanja, jer je to prikrivanje od tebe njihovih intelektualnih i moralnih bolesti. Tebi kao ocu i prvom odgajatelju, obaveza je da sve znaš kako bi mogao liječiti bolest.

4. Udobrovolji svoju djecu tako da poštuju stare,budu samilosni prema mlađima,vole siromahe i one koje pozivaju dobru.Omili im naređivanje dobra a zabranjivanje zla.

5. Kada nekom od svoje djece ispuniš ono što ga obveseli, traži od njega da uputi Allahu dovu za tvoj Džennet i spas od vatre, tako da spozna da postoji Džennet koji se želi i vatra koje se čuva.

6. Kur'an je nešto najvrednije za muslimana. To je Allahovo govor, spustio ga je na srce Muhammeda, a.s, svim ljudima. Naredio je Allah da se Kur'an uči i proučava, da se cijeni i po njemu postupa. Zato ga učini sebi i svojoj djeci potpunim užitkom. Znaj da ako djeca budu puno upotrebljavala časni Mushaf, neminovno je da će se neki listovi pocijepati. Desiće se možda da, zaboravom ili neznanjem, padnu neki listovi na zemlju, a u njima je Allahov govor. Naša je dužnost da svaki list podignemo, bilo da na njemu nademo zikr Allaha, Njegovo ime, Njegov govor ili hadis Allahovog Poslanika. Treba odobrovoljiti i odgojiti svoju djecu da postupaju tako.

7. Udalji svoju djecu od teškoća i privikavaj ih na surovu stvarnost, jer izobilje slabi volju čovjeka i podstiče ga na visoke prohtjeve koji će iziskivati veliki trud i odricanje. Kur'an o tome govori: Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: Ne vjerujemo mi u ono što je vama poslano! (“Saba”, 34)

8. Doista je od najodabranijih onaj koji pokuša popravljati djecu na ulicama i u druženjima, naređujući im dobro a zabranjujući zlo. Ako tvoje dijete slučajno naiđe na jedno od njih i dode do sukoba i požali se tebi za to, budi protiv njega a ne sa njim. Doista će to učiniti da se ovaj dobri sa ulice ubuduće skriva od onih čestitih koji su mu željeli samo dobro. Na taj način neće otpasti ova vrsta ljudi od islamskog ummeta.

9. Ne omiljavaj svom djetetu ukrase, osim ono što je u granicama šerijata, niti raskoš, pa da u tome provede život kad poraste, jer ko u nečemu raste u tome i ostari.

10. Ne moli svojoj djeci ništa drugo osim dobro i uputu, jer dova roditelja upućena za dijete se prima. Reci onako kako je kazao Ibrahim, a.s: Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo namaz. (“Ibrahim”, 40)

11. Budi čovječe glava svoje kuće koja u potpunosti sprovodi svoju ulogu, kako u odgoju tako i u naređivanju dobra i zabranjivanju zla, ali blago i nježno. Allah, dž.š, kaže: Muškarci vode brigu o ženama zato je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. (En-Nisa, 33) Takode se kaže: “Muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. (Al-Bekara, 228), Prema tome, trebi pripada ugled, vlast, jedno pravo više, pa zato učini da aktivnost odgoja djece bude između tebe i tvoje žene tajna.

12. Podsjećaj svoju djecu i svoju porodicu na smrt, kabur, kijametski dan, Džennet, vatru, nemoj to učiniti dalekim od njih. Vrijeme smrti kada dođe, ono se ne odgađa. U hadisu se kaže: Džennet je nekom od vas bliži od kaiša njegove nanule kao i Džehennem.(Prenose Buhari i Ahmed)

13.
Ako se djece suprotstave tvojoj naredbi, nemoj to potcijeniti, nego traži da ti se izvine. Oprosti im nakon što se uvjeriš da se to više neće ponoviti. Ne istražuj ispriku ako je dijete malo. Stvar je bezazlena, prepirka je teška, okrutnost odbijanje. Allah, dž.š, kaže: A da se odreknete to je bliže čestitosti. (Al-Bekara, 237) Allahov Resul kaže: Potpomažite se i približavajte. Olakšavajte a ne otežavajte, razveseljavajte a ne razgonite.

14. Ne budi posve oštar prema svojoj djeci kada jasno prekorače Allahove granice, jer znaj da je, u većini slučajeva, zastrašivanje udarcima efikasnije od samog kušanja udarca.

15. Nemoj proklinjati djecu pa da na to naviknu, nemoj se zaklinjati pa da to zloupotrijebe. Budi blag u strogosti a strog u blagosti.

16. Kada dijete bude daleko od rodnog mjesta, a ti budeš u rodnom mjestu, uputi mu savjete da traži zaštitu od Allaha i da mu se pokorava, jer njegovo odsustvo i udaljenost od tebe povećava ljubav, privrženost i želju da ga vidiš. Kada mu stigne tvoj savjet, primit će ga sa radošću, pročitati sa razumnim i pronicivim pogledom.

17. Ne daj svome malodobnom djetetu mnogo novaca, jer će mu to više štetiti nego koristiti. To nije darežljivost niti ima u tome bilo kakve koristi. Ko ne bude razmišljao o posljedicama, sigurno će se kajati.

18. Dijete, po prirodi, želi da dominira nad svojim drugovima pred svojim učiteljom. Ti kao otac si njegov najveći učitelj, te treba da učiniš da među drugom djecom dominira u privrženosti vjeri, ahlaku, te čuvanju namaza u džematu.

19. Ne budi mrzovoljan u izdavanju naredbi svojoj djeci kada je riječ o naređivanju dobra a zabranjivanju zla, misleći da to od tebe neće imati uticaja, nego nastoj i trudi se. Neka naredbe prate radosti a zabrane opomene sa zdravim razumom i ispravnim nijjetom. Uz Allahovu pomoć to će se potpuno razumjeti i hairli završiti.

20. Učini ukusnom svoju kuhinju kao i kuhinju svoje djece i porodice, traži pomoć od Allaha, imaj Ga na umu u svojim poslovima, imaj lijepo mišljenje o Njemu, bori se na Njegovom putu i raduj se jer on kaže: Oni koji se budu zbog Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine. (El-Ankebut, 69)

Sa arapskog preveo hafiz Mustafa Efendic. Preneseno iz časopisa el-Mudžteme'a, 1381.

Podijeli