Javni konkurs za dodjelu stipendija

Konkurs

Broj: 01-10-2-438–1/12
Datum: 11.10.2012. godine
25. zul – ka'de 1433. h.g.

Na osnovu odluke Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most broj 01 –10–2–438/12 od 08.10.2012. godine raspisuje se:

KONKURS
za dodjelu stipendija

 


Pravo prijave na ovaj konkurs imaju učenici – studenti:

  • redovni učenici – e medresa;
  • redovni studenti FIN – a i IPF – a;
  • redovni polaznici – e drugih  škola – fakulteta pod uslovom da su hafizi /e ili da izučavaju hifz;

Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa IZ – e Sanski Most.

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:

1. za učenike/ce medresa:
– trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz
predhodnog razreda;
2. za studente/ice FIN – a ili IPF – a:
– studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu;
3. za hafiza/izu, odnosno one koji izučavaju hifz:
– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda o
aktivnom učenju  hifza.

Uz prijavu – molbu na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:

– uvjerenje – potvrda da je redovan učenik/ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva; 
– uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra;
– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza.
– mišljenje džematskog imama i dokaz o pripadnosti porodici koja je član Islamske zajednice.


Konkurs ostaje otvoren do 24.10.2012. godine, nepodpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u Medžlis IZ – e Sanski Most ili na adresu Hamzibegova br. 2, 79260 Sanski Most.

Podijeli