Najavljivači blizine Posljednjeg dana

 

      O ljudi, bojte se Allaha i znajte da je vjerovanje u Sudnji dan jedan od šest temelja imana. Bez vjerovanja u njega iman nije ispravan! Obzirom da tom Danu predhode znaci koji će nagovjestiti njegovu blizinu i neminovnost, koji se nazivaju predznaci Sudnjega dana, potrebno je da se upozanamo sa njima, jer je iman u njih vadžib.

Kaže Uzvišeni: «Bliži se Èas i Mjesec se raspolutio», i kaže Uzvišeni: «Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu?», odnosno, njegovi znakovi i najavljivači.

Kaže Imam El-Begawi rahimehullah: « I Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi we sellem je bio jedan od predznaka Sudnjega dana.»

Kaže Uzvišeni: « A šta znaš, možda je Dan sudnji blizu ? » i kaže: «Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni? »

Zbog blizine njegovog zbivanja, Allah Slavljeni za njega kaže SUTRA. Kaže Uzvišeni: « …I neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila!». Kaže Uzvišeni: « Oni misle da je on daleko, a Mi vidimo da je on zaista blizu.»

Et-Tirmizi bilježi hadis od Enesa kojeg ocjenjuje vjerodostojnim, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: «Poslan sam pred Sudnji dan kao ovo dvoje, pa je pokazao na kažiprst i srednji prst.» Buharija i Muslim, također, bilježe hadis od Ibn Omera, radijallahu ‘anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: «Vaš edžel je u odnosu na narode koji su iščezli prije vas, kao vrijeme između ikindije i zalaska Sunca.» U drugoj predaji se prenosi: «Vaše bivstvovanje, u odnosu na prethodnike koji su bili prije vas, je poput vremena između ikindije i zalaska Sunca.»

Obzirom da je pojam Sudnjega dana ozbiljna stvar, Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je učestalo tumačio njegove predznake, obavjestivši nas šta će se sve od iskušenja događati. Upozorio je svoj ummet kako bi bili u pripravnosti, spremni!

Jedino Allah Uzvišeni poznaje vrijeme njegova dolaska, znanje o njemu samo On posjeduje! Od Svojih robova ga je skrio radi njihova dobra, kako bi se konstantno pripremali za susret s njim, baš kao što je od svake osobe sakrio vrijeme njene smrti, ne bi li se stalno spremala i iščekivala smrt, a nikako bila lijena po pitanju svojih dobrih dijela.

Rekao je El-‘Alameh Es-Sefarini: «…zatim, znaj da se predzanci Sudnjega dana dijele na tri vrste:

• Vrsta koja se pojavila i nestala,
• Vrsta koja se pojavila i još postoji,
• Vrsta velikih predznaka nakon kojih će uslijediti Sudnji dan. Ovi predznaci će se smjenjivati poput bobaka koji ispadaju sa prekinute ogrlice.»

Prva vrsta:

Pod ovom vrstom podrazumjevamo predznake koji su se pojavili a nakon toga prošli i nestali. Među njima je poslanstvo i smrt Vjerovjesnika sallallahu ‘alejhi we sellem, osvajanje Jerusalema, ubistvo Zapovjednika pravovjernih Osmana ibn Affana radijallahu ‘anhu, o čemu govori Huzejfe: « Prva fitna je ubistvo Osmana», a zatim je nakon toga spomenuo ratove koji će se odvijati između muslimana, te pojavu zabludjelih frakcija poput Haridžija i Rafidija…

Zatim, među predznacima ove vrste je i pojava lažljivaca, dedžala, od kojih će svaki za sebe govoriti da je vjerovjesnik; nestanak arapske vlasti što bilježi Tirmizija; mnoštvo imetka, što bilježe Buharija, Muslim i ostali; mnoštvo zemljotresa, pomračenje Mjeseca, propadanje Zemlje, i drugo što se ubraja u predznake Sudnjega dana o kojima nas je Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi we sellem obavjestio, a što je nekada bilo i iščezlo.

Druga vrsta:

To su srednji predznaci, odnosno, oni koji su se pojavili a još nisu nestali, već se konstantno povećavaju i množe. Njih je doista mnogo! Primjer ove vrste dolazi u riječima Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok najsretniji čovjek na dunjaluku ne bude leka'e sin leka'in.» Bilježi ga Imam Ahmed, Tirmizija, Ed-Dija'u El-Maqdisi od Huzejfe radijallahu ‘anhu. Leka'e, to je prostak i nevaljao rob… Značenje hadisa je da neće nastupiti Sudnji dan dok nevaljalci i prostaci i oni slični njima, ne budu poglavari ljudima.

Među ovim predznacima je i ono što je rekao Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, spomenuo u hadisu kojeg prenosi Tirmizija od Enesa: «Doći će vrijeme kada će postojanost u vjeri biti kao držanje žeravice u šaci.» Također, riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok u džamijama ne budu hvalisavci» Hadis bilježi Imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Hibban, Ibn Madžeh, od Enesa radijallahu ‘anhu.

Od ovih predznaka je i to da će se mlađak povećati, pa će se reći da je on za dvije noći zbog njegove veličine, a to bilježi Et-Taberani od Ibn Mes'uda. U drugoj predaji se navodi: « Od predznaka Sudnjega dana je povećanje mlađaka».

Također, u Buharinom Sahihu i u drugim zbirkama, se bilježi hadis od Enesa, radijallahu ‘anhu, da je kazao: «Zar ne želite da vam ispričam hadis kojeg sam čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, kojeg vam nije niko mimo mene ispričao?Èuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, kako kaže: Zaista je od predznaka Sudnjega dana nestanak znanja a povećanje neznanja, širenje zinaluka, rasprostranjeno konzumiranje alkohola, te smanjivanje broja muškaraca a povećanje broja žena, sve dok ne bude razmjer pedeset žena na suprot jednog muškarca.»

U Sahihu se bilježi hadis od Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu da je rekao: «Dok je Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi we sellem na jednom sijelu razgovarao sa ljudima, došao mu je neki Arap, i rekao: Kada će biti Sudnji dan? Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem je nastavio razgovarati, pa neki rekoše da je čuo pitanje ali ga prezire, a neki rekoše da nije čuo, a neki da će to ostaviti kada završi svoj razgovor. Reče: Gdje je onaj što je pitao o Sudnjem danu? Reče: Evo me ovdje, o Allahov Poslaniče! Reče: Kada se izgubi povjerenje među ljudima iščekuj Sudnji dan. Reče: Kako će se izgubiti? Reče: Kada se odgovorne funkcije dadnu onima koji toga nisu dostojni, tada očekuj Sudnji dan!»

Treća vrsta:

Među najavitelje Sudnjega dana spada pojava njegovih velikih predznaka. To su ozbiljni predznaci nakon kojih će nastupiti Sudnji dan. Od njih je dolazak Mehdija, pojava Mesiha Dedžala, silazak Isaa sina Merjeminog alejhimes-selam, izlazak Je'džudža i Me'džudža, rušenje Ka'be, dim, nestanak Kur'ana, izlazak Sunca sa zapada, pojava životinje, pojava vatre iz podnožja Adena, zatim puhanje u Sur: iznenadno i strahovito puhanje – za propast stvorenja, zatim, puhanje za proživljenje. U svakom slučaju, stvar je ozbiljna, a mi smo nemarni.

Svi predznaci, osim velikih, su se već uveliko dogodili. Molimo Uzvišenog Allaha da nas učvrsti u Njegovoj vjeri, da nas usmrti u islamu, da nas sačuva zlih iskušenja, bilo da su ona vidljiva ili skrivena!

Svi ovi predznaci su Poslanikove sallallahu ‘alejhi we sellem mu'džize i dokazi poslanstva. On nas je obavjestio o stvarima koje će se desiti u budućnosti, a o kojim ga je Uzvišeni Allah podučio. Desilo je se kao što nas je obavjestio! Ove stvari povećavaju iman kod roba. U njihovom predočavanju se krije milost prema robovima, kako bi se pripazlili, pripremili i bili na jasnoj stazi. Pa, neka su Allahovi salavati i selami na ovog plemenitog Vjerovjesnika koji je jasno dostavio Poslanicu i potpuno je obznanio, a u tome smo mu i mi svjedoci!

Allah, dželle še'nuhu, kaže: «Pa, zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?»
Podijeli