Risala – šejh Muhjuddin Ibn Arebi

allah
Risala – šejh Muhjuddin Ibn Arebi
Risala – šejh Muhjuddin Ibn Arebi

Šta je: Šeriat, Tarikat, Hakikat, Ma'rifet
Rekao je šejh:
Šeriat je kao lađa, tarikat kao kompas, hakikat je biser u moru. Pa ko traži biser sjedne u lađu, upravi svoj pravac pomoću kompasa pa zaplovi kroz more do morskog bisera. A ko izostavi ovakav redoslijed neće moći dosegnuti do bisera kojeg traži.
Prva stvar kojom se zadužuje svaki putnik (učenik) je pridržavanje šeriatskih propisa.
Pod propisima šeriata se podrazumjevaju naredbe i upute Allaha dž.š. i Njegova Poslanika Muhammeda a.s. i to: abdest, namaz, post, hadždž, napuštanje harama (zabrana) i slušanje emrova (naredbi) onih koje si izabrao da ti zapovjedaju.
Tarikat je da se pridržavaš svega nabrojanog iz šeriata sa takvalukom (bogobojaznošću) a onda da prelaskom mekama (mekam – stepen) približiš se svome Gospodaru.
Hakikat je dostignuće cilja i Mušaheda tedželijatskog nura (osjetiti i doživjeti prisutnost i pojave nura ilahijje). Dostignuće svome cilju se dostiže kroz hizmet (ulaganje napora) i to kao prvo vršenjem svih emrova (poslušnost i odanost svim zapovjedima Muhammeda a.s. i onih koje si ti odabrao da ti zapovjedaju).
Hizmet potpada pod zapovijed šeriata zatim približavanje Gospodaru se postiže kroz kurbijjet a to upravo potpada pod tarikat, i sve ono što tarikat u sebi sadrži, zatim dolazi vaslet hakikatski (ovo se saznaje tek kada se doživi). Hizmet, Kurbijjet, vaslet sve troje zahtijeva salat – namaz.
Namaz je skup svega toga.
Zaključak bi bio:
Šeriat je robovanje Allahu dž.š., Tarikat je saznanje za Njegovu prisutnost. Hakikat je osvjedočenje Njegovo.
Udaljenost ovog puta je jako velika u odnosu na nefs a jako blizu u odnosu na sirr (tajnu).

Kada su pitali za halvet (samoću, povlačenje) šejh je rekao:
Halvet je odvajati se od stvorenja Stvoritelja, jer je put od nefsa srcu, a od srca ruhu, a od ruha sirru (tajni) a od sirra Stvoritelju.

ŠERIATSKI ABDEST JE ČISTOĆA TIJELA OD ŠERIATSKIH NEČISTOĆA – HADESA
TARIKATSKI ABDEST JE ČISTOĆA SRCA OD SVEGA SEM ALLAHA DŽ.Š.

NAMAZ ŠERIATSKI SU RUKNOVI I PROPISI
NAMAZ TARIKATSKI JE NAPUŠTANJE SVIJETA (EKVAN) I POTPUNO PREPUŠTANJE, UTAPANJE U MUNADŽAT SA ZATOM, SVUGDJE I STALNO

POST ŠERIATSKI JE SUZDRŽAVANJE OD JELA, PIĆA I POLNOG OPĆENJA
POST TARIKATSKI JE IZBJEGAVANJE POKLANJANJA LJUBAVI OVOSVJETSKOM

ZEKAT ŠERIATSKI JE POLA MISKALA OD 20 MISKALA (DVA I POL)
ZEKAT TARIKATSKI I HAKIKATSKI JE SAV IMETAK

Na kraju ove risale je šejh rekao:
Ako bi vidio ili sreo osobu koja leti po zraku ili hoda po površini mora bez propadanja, ili da guta vatru ili neki drugi sličan keramet, ali da ta osoba ostavlja namaz tj. namaski farz ili sunnet (kao i druge šeriatske propise) znaj da je ta osoba lažac munafik u svom vjerovanju, a poslovanje njegovo nije keramet.(dervišiweb)

Podijeli