Među prvima po do sada urađenom

za_web_takmicenje

U okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mnogo je medžlisa koji dobrom, osmišljenom i planskom organizacijom rada, čestitim i vrijednim rukovodiocima uspješno i somouvjereno koračaju naprijed. Naravno, takva  orijentacija institucija sa odvažnim čelnicima koji se bore za njihov napredak i prosperitet vrijedna je svakog poštovanja. Jedna od naprednih i ambicioznih i za koju se može reći da joj je malo ravnih u Bosni i Hercegovini je bez sumnje Medžlis Islamske zajednice u Sanskom Mostu.

 

 

Ovom konstatacijom ne žele se potcjeniti drugi, niti se ima namjera biti subjektivnim, već se hoće kazati istina o dosadašnjim ostvarenjima i rezultatima MIZ-e u Sanskom Mostu, koja nije demagoške prirode već zasnovana na činjenicama i stvarnim pokazateljima.

Ako pažljivije zastanemo na početnoj tački sa koje je ovaj Medžlis započinjao svoju reanimaciju po okončanoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu  krajem 1995. godine i ako prihvatimo da je počeo bez igdje ičega, potpuno uništene infrastrukture, bez ijedne uspravne džamije, bez ijednog uposlenog, te ako se vratimo na sadašnje stanje i pogledamo dokle je stigao, šta je uradio, izgradio, uredio, onda slobodno možemo reći da je među prvima, ako ne i prvi na području Rijaseta IZ-e u BiH, po do sada urađenom u svom poslijeratnom petnaestogodišnjem djelovanju.

Džema’ati MIZ-e Sanski Most, imami i predsjednici džematskih odbora

Sa svojih 29 džema’ata, 30 funkcionalnih džamija i 30 imama, od kojih je 29 u stalnom random odnosu, sa isto toliko džematskih kuća u kojima su stanovi za imame i , uglavnom, učionice za održavanje mektepske nastave, Medžlis IZ-e Sanski Most ne spade među najveće, nego se svrstava među srednje na području Rijaseta IZ-e. Radi pregleda, a i eventualnih usporedbi sadašnjih sa činjenicama o džema’atima, broju domaćinstava, imamima i metevelijama, kroz deset, dvadeset ili pedeset godina, u najkraćem predstavljam jedinice koje čine Sanski medžlis.

Najbrojniji džema’at je Hamzibegov sa 1200 domaćinstava. Njegovi imami su Husein ef. Kovačević (glavni imam Medžlisa) i Mirsad ef. Sedić, a mutevelija je Fikret Muhić. Ostali džema’ati, sa brojem domaćinstava, imamima i mutevelijama, su: Tomina (200), Mirsad ef. Spahić (predsjednik IO MIZ-e), mutevelija Kerić Dževad, Stari Majdan (230), Husein ef. Pehlić, mutevelija Islamović Suad, Pobrižje (400), Šemso ef. Zekotić, mutevelija Hasić Mirzet, Donji Kamengrad – Nova džamija (290), Salko ef. Salihspahić, mutevelija Karajković Ahmet,  Vrhpolje (370), Enes ef. Pašalić, mutevelija Hodžić Ahmet, Čaplje (260), Ibrahim ef. Hasić, mutevelija Bilajbegović Muhamed, Gornji Kamengrad – Došci (220), Senad ef. Omić, mutevelija Krupić Reuf, Kruhari 400-Mirza ef. Žerić, mutevelija Dervišević Fadil, Zdena (300), Osman ef. Hasanbegović, mutevelija Mulalić Hilmija, Donji Kamengrad – Sultan Mehmed Fatih (230), Nevres ef. Softić, mutevelija Ferid Hodžić, Husimovci (230), Muvedet ef. Vuković, mutevelija Mahić Sanel, Čirkići (70), Smajo ef. Šabić, mutevelija Durmišević Sulejman, Lukavice (64), Benjamin ef. Hodžić, mutevelija Alibegović Smail, Skucani Vakuf – lijeva obala (180), Selmir ef. Hurić, mutevelija Avdić Teufik, Okreč (170), Hasan ef. Džafić, mutevelija Jasmin Kaltak, Hrustovo (160), Senad ef. Zenković, mutevelija Kukavica Ejub, Trnova (220), Ramiz ef. Mujkić, mutevelija Semir Kamenčić, Šehovci (200), Zijad ef. Ašić, mutevelija Edin Talić, Novo Naselje (216), Edin ef. Makić, mutevelija Suad Ćusić, Gornje Hrustovo – Kerani (160), Amir ef. Jusić, mutevelija Keranović Mumin, Gorice (130), Šefik ef. Curkić, mutevelija Mušić Derviš, Skucani Vakuf – desna obala (130), imam Dževad ef. Veladžić, mutevelija Zahirović Sadik, Naprelje (98), Esad ef. Smajić, mutevelija Horozović Safet, Demiševci (220), Muhamed ef. Zekotić, mutevelija Kičin Husein, Fajtovci (98), Hasib ef. Delić, mutevelija Cerić Abdulvahid, Kijevo (140), Suad ef. Šekić, mutevelija Emir Sejdić, Vrše (64), Samir ef. Velić, mutevelija Admir Velić i džema’at Modra (120 domaćinstava), imam Nisvet ef. Horozović, a mutevelija Beširević Ejub.

Vjerska pouka se odvija na 31 punktu i muallimi postižu zapažene rezultate. Većina učionica su opremljene po standardima Rijaseta IZ-e . Medžlis i džematski odbori dodatno ulažu napore da se taj projekat završi u što kraćem roku. Time se nastoji, uz predan rad i zalaganje muallima, što kvalitetnijoj i brojnijoj vjerskoj pouci na cijelom terenu. Među onima koji su svoj rad opečatili u proteklom periodu je i Salko ef. Salihspahić iz džema’ata Donji Kamengrad. On je za prošlu 2009. godinu proglašen najuspješnijim muallimom na području Medžlisa.

Medžlisko preduzeće “Hajrat” i njegova poslovna jedinica „Nur“ za pokopne djelatnosti

Osim što Medžlis ima vlastitu zgradu u kojoj je smješten, profesionalno uposlenog sekretara pravnika Harisa Pehlića, apartmane za musafire, restoran „Hamzibeg“, on ima i preduzeće “Hajrat”, sa poslovnom jedinicom “Nur” za pokopne djelatnosti. Direktor preduzeća koje ima 5 uposlenika je iskusni privrednik iz prijeratnog perioda gosp. Fikret Muhić, koji obavlja i dužnost predsjednika džematskog odbora Hamzibegova ili Gradskog džema‘ata. Osnivač naznačenog preduzeća je Medžlis. nur_vozilaNjegova glavna zadaća je gazdovanje pijacom i poslovnim prostorima za iznajmljivanje. Savjesnim rukovođenjem i poslovanjem preduzeće Medžlisu ostvaruje značajnu materijalnu dobit. Iz nje se najvećim dijelom finansira održavanje medžliskih prostorija, Hamzibegove džamije sa pratećim objektima ukupne korisne površine oko 2.500 kvadratnih metara, podržava se Socijalni fond i Fond za stipendiranje učenika i studenata.

Stipendije Medžlisa, ovogodišnje hadžije i uloga Socijalnog fonda

Trinaestu godinu zaredom MIZ-e stipendira učenike medresa, studente Fakulteta islamskih nauka ili Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Zenici sa svoga područja. Svake godine za stipendije se osiguraju značajna sredstva koja učenicima ili studentima itekako dobro dođu u njihovom školovanju i studiranju. Glavni izvor sredstava svojim angažmanom ostvari poslovna jedinica Nur za pokopne djelatnosti, dok se preostali dio nadoknadi iz sergije koja se organizuje svake 27. noći ramazana za vjerskoprosvjetni fond. Za akademsku 2010/2011. godinu dodijeljeno je 25 stipendija u ukupnom iznosu od 15.050,00 KM, od toga 7 stipendija po 900,00 KM za studente: Seferović Semha FIN-a Sarajevo, Čehić Samija IPF Bihać, Kurtović Dženan FIN-a Sarajevo, Curkić Refija hafiza, PMF Sarajevo, Dizdarević Merjem, kći ubijenog imama – šehida, Filozofski fakultet Sarajevo, Mujkić Elmedin FIN-a Sarajevo i Hasanbegović Almir IPF Bihać.

Sedam učenika medresa sa odličnim uspjehom, primili su po 550,00 KM: Krupić Bilal I, Bešić Arnel I, Curkić Amina I, Batić Amina I, Kvrgić Halid IV,  Kičin Adnan IV razred medrese „Džemaludin Čaušević„ u Cazinu i Vuković Zejneba I razred Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu.

Deset učenika medresa sa vrlodobrim uspjehom primili su po 450,00 KM: Handanagić Alija I, Seferović Ahmedin I, Seferović Selma IV, Halilović Lejla I, Osmančević Aida II, Handanagić Amina III, Handanagić Abdurahman II, Ćatić  Najda I, Halilović Semir I razred medrese “Džemaludin Čaušević” u Cazinu, Vuković Nura II razred „Gazi Husrevbegove medrese” u Sarajevu, Pašalić Džejlana  IV razred “Elči Ibrahim – pašine medrese” u Travniku i stipendiju u iznosu od 400,00 KM  primio je Halilović Semir IV razred medrese “Džemaludin Čaušević” u Cazinu.

Stipendije su podijeljene na svečanosti 16. oktobra, 2010. ili 08. zu-l-ka'deta, 1431. hidžretske godine u Hamzibegovoj džamiji kada je proučena i zajednička ikrar-dova za ovogodišnje hadžije, sa područja MIZ-e Sanski Most.  Avionom su otputovali: Avdić Esad i Fikreta Skucani Vakuf, Kadunić Tesmija Sanski Most, Zahirović Ishak za majku Fadilu Skucani Vakuf, Crnkić Taib Skucani Vakuf, Zijad ef. Ašić za r. Šabanović Eminu Trnove, Husein ef. Kovačević za Hadžić Ulfu Donji Kamengrad, Kubat Senad Zdena i Nevres ef. Softić Donji Kamengrad. Autobusom su otputovali: Muvedet ef. i AlmaVuković (vodić za žene) Husimovci, Burnić Rahim i Šefika Došci-Gornji Kamengrad, Avdić Huse Skucani Vakuf i Mahmutović Smail Sanski Most.

Iz dijaspore, a rođeni u Sanskom Mostu, na hadždž su otputovali: Bašić Rifet i Ajša Kanada, Karajković Hikmet, Keranović Zikret sa suprugom, sinom i snahom Švicarska, Musić Ahmo, Sabaheta i Almira Švedska, Bilajbegović Šefika i Edis, Mahmutović Esad za r. kćerku Jasnu, Mahmutović Zemka Austrija, Šupuk Zumra, Habibović Mirsad i Mine, Ramić Namka Njemačka, Alagić Jakub student u S. Arabiji bedel za Đuzić Ćamilu i Crnkić Munib Slovenija.

Socijalni fond pri Medžlisu egzistira duži period i ima svoju opravdanost. Preko njega se pomažu teški socijalni slučajevi kojima svaka pomoć dobro dođe. Glavnina sredstava se obezbjeđuje od sergija koje se organizuju za Kurban-bajram, a manji dio od humanih ljudi. Ponekad svjetska asocijacija En-Nedwe donira pakete namirnica koje Socijalni fond dijeli prema prioritetima.

Četrnaest godina radio emisije “Svjetlost islama” i 12 godina “Radio mekteba”

Upornošću, ozbiljnošću i jakom voljom Mirsad ef. Sedića radio emisija “Svjetlost islama” održava stalnost i slušanost na Radio Sani čitavih 14 godina. Emisija je popularna, otvorenog tipa, konstantno ima svoje slušaoce i doprinosi razvijanju vjerske svijesti. Ona je prvenstveno edukativnog karaktera za odrasle, traje 60 minuta, emituje se svakog petka u 9 sati i otvorenog je tipa. Tokom ramazana svakodnevno je na programu u prediftarsko vrijeme. U njoj gostuju imami, obrazlažu aktuelne teme i predstavljaju svoje džema’ate.

Dakako i Mirza ef. Žerić zaslužuje pohvalu. I on već 12 godina na Radio Sani vodi emisiju “Radio mekteb” za mlađe generacije, prvenstveno za učenike islamske vjeronauke i vjerske pouke. U vrijeme ramazana emisija je na programu svakog dana i u njoj aktivno učestvuju mlađi slušaoci. Medžlis i ovom vidu rada daje podršku.

Ostale aktivnosti

Dosta je različitih aktivnosti koje karakterišu Sanski medžlis i čine ga prepoznatljivim od drugih. Među najznačajnijim je kulturno-vjerska manifestacija Musalla. Ona ima svoj kontinuitet od završetka agresije. Pogotovo zadnjih osam godina dobila je na intenzitetu. Iz godine u godinu organizacijski jača, sve je više posjećena i poprimila je međunarodni karakter. Obiluje raznovrsnim sadržajima i po svemu je dostigla zavidan nivo.  Uveliko zaslužni što se Musalla nametnula kao važan projekat Medžlisa, organa Islamske i društvene zajednice, te kao takva zauzela svoje mjesto u godišnjem kalendaru i planovima, su u prvom redu predsjednik IO Mirsad ef. Spahić, zatim glavni imam Husein ef. Kovačević i predsjednik Okružnog odbora UI Muvedet ef. Vuković.

Za vrijeme ramazana imami sa svojim džematlijama učestvuju u akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra za Bejtu-l-mal i pogotovo zadnjih godina rezultati na tom planu su sve evidentniji.

Unapređujući rad vjerske pouke i približavajući je učenicima, IO MIZ-e sa predsjednikom i glavnim imamom,  tom temeljnom segmentu na kojem se zasniva budućnost IZ-e, prilaze krajnje odgovorno sa nastojanjem da se mektepska nastava favorizuje i čini privlačnijom. U tom pravcu Medžlis podupire osmišljena takmičenja učenika vjerske pouke i mektepske lige gdje takmičari dokazuju svoju intelektualnu i fizičku osposobljenost.

Seminar za imame svako 15  dana, kojim rukovodi glavni imam Husein ef., ima svoju težinu iz više razloga. Imami se druže, izmjenjuju iskustva, upotpunjuju svoje učenje Kur’ana međusobnim praćenjem, popravljanjem i oglednim držanjem hutbi. Svaki imam po redoslijedu pripremi hutbu, interpretira je i prezentuje pred kolegama. Ona se zajednički analizira i potom bude izložena na web stranici Medžlisa, koju inače uređuje vrijedni Nevres ef. Softić.

Srijedom navečer u medžliskim prostorijama se odvija kurs za žene kojeg vode muallime i stručne osobe. On im nudi međusobno upoznavanje, dodatno proširivanje islamskog znanja i ugodne trenutke u kojima dominiraju plemenite ideje i razgovori.

Otvorenost i saradnja sa drugima

Medžlis u Sanskom Mostu je vrlo otvorena, kooperativna i institucija spremna na saradnju. Uključuje se u brojna dešavanja kulturnog, vjerskog i društvenog značaja, s ciljem afirmisanja pozitivnih i duhovnih vrijednosti. U velikom haremu Hamzibegove džamije povremeno se organizuju književne večeri, promocije knjiga, večeri Kur’ana, javne tribine, susreti, druženja. To umnogome osvježava duhovno stanje među građanima i džematlijama ovog lijepog grada.

Posjetioci Medžlisa i njegovih džema’ata budu razni musafiri, profesori medresa, islamskih fakulteta, predstavnici Rijaseta IZ-e… Svi oni budu lijepo primljeni i ugošćeni. Reisu-l-ulema prof. dr. Mustafa ef. Cerić, kao i zamjenik reislu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahić nekoliko puta su bili u službenim i radnim posjetama Medžlisu.

U cilju uspostavljanja bližih i partnerskih odnosa Medžlis je potpisao protokole i tako ostvario korisnu saradnju sa Fondacijom za unapređenje islamske i opće kulture u BiH iz Turske i sa Fondacijom „Mulla Sadr“ u BiH.

reuf_husadzicReuf Husadžić, 13 godina sekretar Sanskog medžlisa

Odmah po oslobađanju Sanskog Mosta od srpsko-crnogorskog agresora u septembru 1995. godine pristupilo se formiranju Povjereništva Medžlisa IZ-e. Prvi koji su tome pristupili bili su Husein ef. Kovačević i Reuf Husadžić. Oni su ušli u grad kao članovi svojih jedinica Armije BiH, Husein ef. Kovačević u svojstvu pomoćnika komandanta za moral u 505. viteškoj bužimskoj brigadi, a Reuf  kao pripadnik VII korpusa. Od formiranja Povjereništva u oktobru 1995. godine, sa predsjednikom hadži Ibrahimom Ramićem, Reuf je postavljen za sekretara. Uz stručnu spremu imao je radnog iskustva jer je u predratnom periodu radio u općinskoj administraciji.

Punih 13 godina obavljao je sekretarsku dužnost predano, savjesno i neumorno. Bio je pouzdan oslonac predsjedniku, glavnom imamu, ostalim članovima IO i uslužan prema dimamima. Bespštednim radom od početka, kada se je počinjalo od nule, sve do kraja svoga rada, bez sumnje, doprinio je razvoju ove institucije. To se potvrdilo na svečanosti koju je organizovao Medžlis u septembru 2008. godine kada je Reuf  sa riječima iskrene zahvalnosti, uz priznanje i skromnu hediju, ispraćen u zasluženu penziju.

I na kraju

Ovim presjekom raznovrsnog, konstruktivnog, i, nadasve, uspješnog djelovanja Medžlisa IZ-e u Sanskom Mostu u postratnom dobu, bez posebnog isticanja pojedinaca što urezaše trag i koji će biti temom drugog pisanja, ako Bog da, osvjetljen je put dugačak 15 godina. Dovoljno dug, bremenit i, hvala Bogu, plodonosan,  da se bar na ovaj način spomene u Preporodu, koji je kroz naznačenu vremensku dekadu u džema’atima Sanskog medžlisa stekao veliku čitalačku publiku.

 

Za Medzlis.info: H. NESIMOVIĆ

Podijeli